آگهی مزایده خودرو شرکت تولیدی گازلوله

شرکت تولیدی گازلوله در نظر دارد تعداد دو دستگاه خودرو را طبق فایل پیوست از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

زمان بازدید: روزهای 19 الی 23 آذرماه از ساعت 8 لغایت 17

مکان بازدید: تهران. میدان ونک. خ ملاصدرا بین شیرازی و شیخ بهایی

یک عنوان

متن – ایران فلتسام